بيانيه مدير حوزه هاي علميه در محكوميت كشتار مسلمانان هند
جمعه ٠٢ مهر ١٤٠٠
صفحه اصلی > مقالات > کلام و اعتقادات > اعتراف وسيع دانشمندان غربى به وجود روح 
اعتراف وسيع دانشمندان غربى به وجود روح

 منبع : شارح

 نويسنده : حسين حقانى زنجانى    ایمیل :

 نوشته شده در تاريخ : 1393/01/15  

متجاوز از دو قرن است كه در مجامع علمى اروپا و امريكا در اثر تاليفات كثير و متجاوز از 300 مجله و نشريه معتبر, در دو قاره اروپا و امريكا, مساله احضار ارواح به صورت يك مساله حسى و تجربى ثابت و متقين در آمده, به صراحت وجود روح مجرد و جاودان اثبات گرديده است.
حال اين سوال اساسى مطرح است كه آيا ممكن است اين همه گفتار و نوشتار و تحقيقات علمى دانشمندان غربى از روى وهم و خيال و گمان سرچشمه بگيرد؟ آيا راستى چنين است؟ روحى و نفسى مجرد موجود نيست؟ فرشتگانى وجود ندارند؟ عالم ارواح و جنيان از جمله خيالات و اوهام مى باشند؟ آيا ماديون و ماترياليست ها و ماركسيست ها و منكرين روح مجرد در برابر اين تحقيقات دانشمندان و اعترافات شگفت انگيز چه پاسخى دارند؟ آيا همه اين تحقيقات دانشمندان و اعترافات باطل بوده و تنها عقيده آنان صحيح است؟.
آيا آيه مباركه: (يسئلونإ عن الروح قل الردوح من امر ربى أ)(1) يعنى ((از تو اى پيامبر درباره روح سوال مى كنند بگو روح از فرمان پروردگار من است)) جز خيالات و بافتنى ها است؟.

اعترافات دانشمندان غربى به وجود روح مجرد
در پاسخ ماديها لازم است شمه اى از اعترافات دانشمندان غرب را در اين نوشتار مورد بررسى و تحقيق قرار دهيم تا خوانندگان بدانند كه تنها مذاهب آسمانى از اسلام و يهود و مسيح و ... نيستند كه وجود روح مجرد را ثابت و مبرهن مى دانند, بلكه دانشمندان غربى و امريكائى نيز كه احيانا كارى با دين و مذهب ندارند, طبق اثبات علم حسى و تجربى به وجود روح مجرد غير جسمانى اعتراف دارند:
دانشمند آلمانى به نام ((كارل دويرل)) در مجله ((وكنفت)) صريحا مى نويسد:
((علوم طبيعى اصرار دارد بر انكار جاودانگى نفس انسانى و لكن برهان قاطع آنها را رد مى كند))(2).
دانشمند ديگرى به نام ((ج - دولن)) در كتاب ((جاذبه روحى)) چاپ پنجم ص283 چنين مى نويسد:
((ادعاى ماديون در انكار روح مجرد هرگز مورد تاييد علم امروز نيست و لكن به آنان نمى گوئيم كه آنان بدون مطالعه, تسليم الهيون و معتقدين به وجود روح شوند, و هرگز آزادى فكر را از آنها سلب نمى كنيم بلكه به آنان مى گوئيم:
((اى ماديها و منكرين موجودات مجرد و روح مجرد از ماده, براى انجام تحقيقات عجله كنيد و بحث و بررسى نمائيد كه نور صحت حوادث اعجاب انگيز احضار ارواح تمام مردم را فراگرفته است!! مى گوئيم شما در زمره محققين دقيق علمى باشيد و تنها به صحت مشاهده تسليم نشويد مگر زمانيكه خودتان حوادث مربوط به احضار ارواح را عملى سازيد تا مرحله به مرحله صحت آنها را تصديق نمائيد...))(3). آيا اين, طريق درست فلسفى و علمى و عملى نيست؟ اين دانشمند غربى(ج - دولن) بعد از ذكر جملات بالا چنين مى نويسد: 
((ما مخالفان عقيدتى خود را به چيزى دعوت مى كنيم كه آنها به ظاهر به آن مجهز هستند, زيرا طرفداران نظريات مادى كه گمان مى كنند كه انسان موجودى است مادى صرف و روح مجرد را انكار مى كنند در برابر علم احضار ارواح و حوادث حسى براى اثبات روح مجرد چه پاسخى مى دهند؟ آيا اين طريق اثبات روح به آزادى انسان مخالف است؟ آيا اين روش علمى روز با اصول علمى دانشمندان طبيعى در تضاد است؟! در حاليكه چنين نيست))(4).
دانشمند بزرگ اروپائى به نام ((فردروسل والاس)) استاد مشهور فيزيولوژى و كاشف ناموس انتخاب طبيعى در مجله ((التيمس)) چنين مى نويسد(5):
((... من مدت تقريبا 8 سال از بهترين عمر خود را در مشاهدات عجيب و حيرت انگيز احضار ارواح گذرانده ام اينك براى من آسان است كه در منزل خودم چنين افعال حيرت انگيز ارواح را در حضور جماعتى از برادران خود انجام دهم بدون اينكه در پاكى و صداقت و ايمان دلهاى آنان شك و ترديدى ايجاد كرده باشم)).
سپس اسامى عده اى از اساتيد بزرگ اروپائى را نام مى برد كه معتقد بر صحت احضار ارواح بوده اند, سپس شمه اى از فضائل و كمالات و دقت نظر آنان را نقل مى كند, آنگاه مى گويد:
((... گرچه جمعى از مردم عادى بروز اين حوادث عجيب را از ارواح, حمل بر وهم و خيال پردازى كنند و لكن من هرگز چنين استنباطى از اين حوادث حيرت انگيز ندارم و اين همه حوادث مهم علمى را نمى توانم به وهم و خيال نسبت دهم))(6).
استاد بزرگ سوئيسى به نام ((متزجر)) در كتاب خود به نام ((احضار ارواح علمى)) ضمن كلام طولانى چنين مى نويسد:
((مذهب احضار ارواح وجود روح مجرد را ثابت مى كند و مساله جاودانگى روح كه يك جز مهم معنوى از انسان محسوب مى گردد به طورىكه جدال و بحث در آن ممكن نيست به جهت هدايتى كه وجود روح دارد و مسائل مربوط به روح و اثبات وجود او از مسائل جديد واقعى بوده, چه اندازه امر مهم بوده, داراى منافع سرشار مى باشد؟ مردم صبح كردند در حاليكه از يكديگر مى پرسند در حاليكه قلب هايشان پر از تاسف و تاثر است كه چرا جماعتى به نام مادى, منكر حقايق شده بدون اينكه در حقايق موجود عالم بررسى و تفحص بجا مىآورند))(7).
جمعيت بزرگى متشكل از مجموعه دانشمندان اروپا و امريكا تحت رياست دو استاد بزرگ و مشهور يكى به نام ((هيزلوب)) از آمريكا و ديگرى به نام دكتر ((هودس)) از انگلستان براى تحقيق و بررسى مسائل مربوط به احضار ارواح و صحت و سقم آن تشكيل گرديد و مدت 12 سال در اين مساله بررسى بجاى آوردند سپس در سال 1899 به صراحت, صحت مشاهدات ناشى از احضار ارواح اموات را مورد تاييد قرار دادند تا آنجا كه يك مجله روحى اروپا مهمترين نظريات و عقايد اين جمع از دانشمندان را نقل و انتشار داد و در همان مجله نوشت:
((استاد هيزلوت)) چنين مى گويد:
((من اميدوارم بعد از گذشتن يك سال جميع براهينى را كه اثبات حيات بعد از مرگ را مى كند جمعآورى و انتشار دهم)) 
سپس مى نويسد: ((من با چشم خودم برخى از حوادث حيرت انگيز واقعى را مشاهده كردم كه يقين دارم از خيالات و اوهام نيست))(8).
دانشمند ديگرى به نام ((هودسن)) مى نويسد:
((انسانهاى عالم و دانشمند امروز در مجامع علمى در مرحله مشاهده حوادث بزرگ و حيرت انگيز درباره روح و حيات بعد از مرگ هستند, من اميدوارم كه بعد از گذشتن دو سال يا كمتر براى انسانهاى عالم و عامل اين عالم, تفسير جديدى از نواميس حيات انسانى عرضه بدارم)).
و سپس در پاسخ سوال خبرنگاران روزنامه ها از علت ايمان او به اديان آسمانى چنين پاسخ مى دهد:
((من و استاد ((هيزلوت)) از 12 سال بحث هاى مربوط به بررسى و تحقيق در وجود روح مجرد را شروع كرديم در حاليكه ما دو نفر هر دو جز ماديون و منكرين سرسخت وجود روح مجرد بوديم!! كه هرگز به آن معتقد نبوديم و غرض ما از بررسى و تحقيق در اين مساله جز اين نبود كه به دست آوريم آيا غش و تدليس و فريب كارى در مورد وجود روح و نفس وجود دارد؟ اما امروز معتقدم و جزم دارم به اينكه حوادث مربوط به ارواح اموات صحيح بوده, دليل محكم و قاطعى به اين كار دارم به طورىكه هيچ شكى در صحت حوادث حيرت انگيز در رابطه با ارواح ندارم!!))(9).
زمانى در اروپا در ميان جرايد شايع گرديد كه استاد علم نجوم و هيئت ((كاميل فلامريون)) از عقيده خود راجع به وجود ارواح مجرد دست برداشته است تا آنجا كه مدير يك روزنامه با ايشان مصاحبه اى انجام داده, از او چنين سوال كرد: ((روز شما مبارك اى حضرت استاد! چه چيز باعث گرديد كه تو از راى و نظر خود در مورد روح مجرد برگشتى و اعراض نمودى!!؟)).
عبارت ايشان را ((فريد وجدى)) در دائره المعارف خود چنين مى نويسد: ((نهارإ سعيد يا حضره الاستاد, ماالذى طرا و لماذا رفضت مذهبإ؟)). دانشمند مزبور در پاسخ خبرنگار مجله چنين گفت:
((انى لمندهش من الاشاعات التى واعت بشانى من منذ ايام فانى لم ارفض مذهبى مطلقا)).
((من از شايعاتى كه در مورد اعراض من از عقيده ام به وجود روح مجرد پخش گرديده سخت نگرانم! در حاليكه هرگز مكتب و عقيده و ايده خود را ترك نكرده ام بلكه من اين ظواهر و اعمال مشاهده شده از ارواح اموات را در كلاس هاى درس براى شاگردان خود تدريس مى كنم و حتى چند ماهى است كه به فكر تاليف كتابى به نام ((مسائل روحى, از امور مجهول براى انسان)) بوده و هستم(10).

1ـ سوره اسرا: 85.
2ـ دائره المعارف قرن بيستم: تاليف فريد وجدى, ج4, ص380 ماده روح.
3ـ ((هملوا اقروا و جروا و ابحثوا كلما يوكد لكم صحه الحوادث التى ظهر نورها للناس اجمعين و كونوا بحاثين مدققين و لا تسلموا لصدق مشاهده الا اذا استطعتم ان تكرروها بانفسكم كثيرا و فى شروط مختلفه)).
4ـ دائره المعارف قرن بيستم: تاليف فريد وجدى, ج4, ص380 ماده روح.
5ـ مدرك قبل: ص383 و 384.
6ـمدرك قبل: ص384.
7ـ مدرك قبل.
8ـ مدرك قبل.
9ـ ((قد ابتدا ابحاثى انا و الاستاد هيزلوت من منذ اثنى عشر سنه و كنا ماديين و دهريين لا نصدق بشى مطلقا و لم يكن لنا الا غرض واحد و هو كشف الغش و التدليس الا ما اليوم و ما ادراإ مااليوم؟ فانى اعتقد و اجزم بامكان المحادثه مع ارواح الموتى و قد قام لى الدليل على هذا الامر بحيث لا تصور ان يتطرق اليه الشك مطلقا))

ـ10 مدرك قبل.

 

منبع : ماهنامه مکتب اسلام شماره 6 شهریور 1380

اعتراف استاد ((كروكس))
اين دانشمند كه رئيس جمعيت علمى سلطنتى انگلستان است, در حضور صدها نفر از افراد جمعيت خود درباره احضار ارواح چنين اظهار داشت:
((انا لا اقول هذا ممكن بل اقول لكم اسنه حقيقه موجوده))(1) يعنى ((من تنها نمى گويم احضار ارواح ممكن است, بلكه مى گويم كه آن يك واقعيت است)).و در كتاب تاليفى خود به نام ((بررسيهاى پديده هاى روحى)) چاپ دهم چنين مى نويسد:
((...از آنجا كه من در صحت حوادث مربوط به روح و احضار ارواح شك و ترديدى ندارم از جبن و ترس مى دانم كه شهادت خودم را در مورد نوشته هايم اظهار ننمايم. مخالفين احضار ارواح و غير آنها كه درباره اين علم نوظهور اطلاعاتى ندارند, تحقيقات و افزارهاى مرا به استهزا و مسخره گرفتند در حاليكه مى دانم درباره اين علم حيرت انگيز هرگز اطلاعاتى ندارند و يقين دارم كه با اين اوهام در برابر وجدانشان در مورد انكار حقايق و واقعيات, پاسخى قانع كننده ندارند اما من به صراحت و به طور قطع اعلام مى كنم كه اين جريانات حيرت انگيز نقل شده از ارواح اموات را با چشم خودم ديدم و آنها را با تحقيقات و تجارب بعدى به اثبات رساندم))(2).
يكى از طرفداران جدى مكتب احضار ارواح دكتر ((جورج سكتون)) انگليسى است. اين دانشمند از اركان و بزرگان نهضت علمى احضار ارواح به شمار مى رود و لكن او در ابتداى امر از مخالفان سرسخت اين نهضت علمى جديد بود به طورى كه طرفداران اين مكتب از زبان گويا و فصيح او در تبليغ ضد اين مكتب مى ترسيدند و او نيز شديدا بر ضد اين مكتب انتقاد مى كرد و لكن بعد از مدتى تمرينات و عمليات احضار ارواح در حدود 15 سال تسليم حق گرديد و به اشتباهات سابق خود در مخالفت با اين مكتب اعتراف نمود. و اعتراف او را استاد ((روسل والاس)) در كتاب ((عجايب كنونى عصر و زمان)) به رشته تحرير در آورده است و مولف دائره المعارف قرن بيستم, ص389 از حالات و عقايد او چنين مى نويسد:
((من مدت زيادى در خانه خودم بدون تماس با خارج و مخفيانه به عمليات احضار ارواح مشغول شدم و به برهانهاى عملى و حسى در ضمن عمليات احضار ارواح رسيدم كه عقل هر انسانى را تحت تاثير قرار مى دهد و گفتگوهاى واقع در ضمن عمليات احضار همه از بين دوستان و نزديكان بودند)).
نظير اين اعمال از استاد ((لوزج)) معروف به داروين نيز مشاهده شده است. او در برابر جمعيت علمى انگليسى بدون ترس و بدون اعتنا به ملامت گران ايستاده, از برادران خود دعوت كرد در اين كار همت بگمارند و بر آن اهتمام داشته باشند!.
نظير اين استاد, دكتر ((شامبير)) استاد برجسته در علوم طبى و دكتر ((جمس جللى)) مولف كتاب معروف ((قوانين بهداشتى براى امراض ناعلاج)) است كه نزد همه دانشمندان آن زمان معروف بود. غير از اين اساتيد, اساتيد معروف دانشكده ((اكسفورد)) نيز كه از مشهورترين دانشكده هاى انگلستان به شمار مى رود, بر اين باور بودند. و نيز فيلسوف متشرع مشهور انگليسى, به نام ((سر جون كوكس)) و ((باركس)) متخصص علم فيزيولوژى انگليسى, حتى غير از دانشمندان علمى, دانشمندان مشهور سياسى نيز درباره صحت عمليات احضار ارواح و اثبات روح مجرد پيش قدم بودند از جمله آنان: ((اللورد)) يك فرد مشهور سياسى بوده, صريحا مى گفت:
((عندى ((الا سپرتزم)) افضل من السياسه لانها تفيدنى اكثر منها...)) ((نزد من علم احضار ارواح برتر از امور سياسى است براى اينكه من از علم احضار ارواح استفاده هاى زيادى برده ام))(3).
در سال 1893م در شهر ميلان در اروپا جمعى از اساتيد از قبيل ((كسندرا كزاكوف)) مستشار عالى قيصر روسى و نيز مدير مجله ((بيشيش ستوديان)) و استاد ((جيوفانى)) مدير رصدخانه ئ نجومى ميلان و دكتر آلمانى ((كارل دوپرل)) و استاد ((انجلوبروفيريو)) و استاد ((جيروزا)) مدرس علم طبيعى در مدرسه عالى ((بورنيستى)) و استاد مشهور ((شارل ريشسه)) مدرس مدرسه پزشكى پاريس و مدير مجله علميه استاد ((شارل لومبروزو)) و... جلسه اى تشكيل داده و در آن جلسه مشاهدات خود را در عمليات حيرت انگيز احضار ارواح در 17 جلسه بررسى و تحقيق نموده و واسطه انجام عمليات احضار ارواح نيز ((مدام اوزانيابلادينو)) حضور داشت و نتيجه مشورت هاى طولانى علمى خود را به صورت نوشته اى در آورده و در مجله روحى سال 1890 ميلادى به چاپ رساندند و در آنجا به صراحت به تمام دنيا اعلام نمودند: هر آنچه را كه از اعمال خارج عادت مشاهده كرده بودند, در آنها هيچ گونه غش و تدليس و فريب كارى نبود و اين مشاهدات همه جز مسائل علمى قرار داشتند.
دكتر ((هودس)) در شماره 22 از انتشارات جمعيت روحى انگليسى, تمام حقايق مربوط به مشاهدات خود را در عمليات احضار ارواح آشكار ساخت و بازگو نمود. وى در ص396 همان مجله چنين مى نويسد:
((من ساليان درازى مسائل مربوط به تله پاتى (مشاهده از راه دور) را تجربه كرده ام و به عيان دريافته ام كه عمليات نسبت داده شده به ارواح مردگان همه حق بوده, شبهه اى در آنها وجود ندارد و كاملا وجود روح مجرد از ماده را اثبات مى كند)) و در صفحه 405 همان مجله اضافه مى كند:
((وضوح اين مسائل روحى مشاهده نشده در ارواح مردگان مرا به تصديق اين حقيقت و واقعيت وا مى دارد كه همه اين افعال نتيجه افعال ارواح مردگان مى باشد))(4). نظير همين اعترافات از اين دانشمند در ص406 مجله نامبرده نيز آمده است.
از دانشمندان معترف به وجود روح مجرد در ضمن عمليات احضار ارواح ((دكتر حبيبه)) نويسنده و دانشمند فرانسوى است, اين دانشمند در دو كتاب خود در اين زمينه به نام هاى ((احضار ارواح)) و ((تحليل اشيا در عمليات احضار ارواح)) كه اولى در سال 1886م و دومى در سال 1890م به رشته تحرير درآمده است اين دانشمند نتيجه تفحصات و تجارب خود را در علم احضار ارواح با دقت به رشته تحرير درآورده است. اگر صفحاتى از اين كتاب منتشر شده در سال 1886م را باز كنيد, مى بينيد كه دليل هاى فراوان و قاطع و جالب براى جاودانگى ارواح ذكر كرده و در ابتداى كتاب خود چنين مى نويسد:
((من قبل از هر چيز به صراحت اعلام مى كنم كه اولين چيزى كه ما از مشاهده عمليات حيرت انگيز احضار ارواح مى بينيم يقين قلبى به اين معنى است كه ما در برابر عالمى از خيالات و اباطيل قرار داريم, و واجب است كه آنها را برطرف نمائيم و من زمان بسيار طولانى براى تخلص از اين اوهام و اباطيل! صرف نمودم و لكن در نتيجه, اعتراف مى كنم كه مشاهدات ما در احضار ارواح جز خيالات و اباطيل نبودند و من ضمن عمليات احضار ارواح اعمال و افعالى ديديم و دريافتم كه ممكن نيست آنها را تفسير كنم جز اينكه عالم موت و مرگ براى انسانها حريت ذاتى آورده, انسان ها را به بقا و ادامه زندگى سوق مى دهد))(5). 
او اضافه مى كند:
((سپس بعد از چهار سال كتاب دوم خود را به نام ((تحليل اشيا در عمليات احضار ارواح)) منتشر كردم و در آن كتاب نيز گفته هاى قبلى خود را مورد تاييد قرار دادم به طورى كه افراد حاضر در اين جلسات توانستند با فردى از اطرافيان و دوستان و خويشاوندان خويش كه مرده است رابطه برقرار كرده, او را از دور و نزديك ببينند و با او صحبت نمايند و در نتيجه باطن دل و قلب او را به دست آورند كه تمام اينها مى تواند از طريق علم ((فنوگرامى)) برهان محسوسى باشند كه تو او را در حال اغما و خواب نديده اى و جز خيالات نبوده است))(6).
يكى از دانشمندان مشهور اروپا كه سابقا جمله اى از او را نقل كرديم به نام ((كاميل فلاماريون)) كتاب مشهورى تحت عنوان ((مسائل مجهول روحى)) نوشت, و به مجرد چاپ و انتشار آن, خوانندگان شديدا براى خواندن اين كتاب روى آوردند(7).
اين نويسنده معروف تا زمان انتشار اين كتاب, همواره مشاهدات حيرت انگيز در ضمن عمليات احضار ارواح را منكر بوده, آنها را با قوانين و نواميس معروف علم حسى توجيه مى نمود ولى در اين كتاب چهار نظريه زير را صريحا مورد تاييد قرار داده است:
1. روح, مستقل از بدن در كنار جسم و در كالبد بدن موجود مى باشد.
2. اين روح از ويژگى هائى بهره مى برد كه تاكنون آنها از ديدگاه علم طبيعى مجهول بودند.
3. براى روح تاثير و تاثر بدون مساعدت حواس جسمى ممكن مى باشد.
4. آينده انسانها قبل از خلقتش, مقدر بوده و معين شده با اسبابى كه در آينده محقق خواهد شد و روح اين امور مقدر را قبل از وقوعش پيش بينى نموده ادراك مى كند.
اين چهار نظريه بالا را اين استاد فرانسوى با براهين قطعى حسى اثبات مى كند و در ص246 كتاب نامبرده چنين مى نويسد:
((الانسان مسوق بطبعه لانكار كل ما يظهر انه مشكوك عنه و كل ما لا يعلمه و ما لا يستطيع ان يفهمه...)).
((انسانها به طور طبيعى هر آنچه را كه براى آنان مشكوك است و علم به آنها نداشته و يا قدرت فهم و ادراك آن ها را ندارند انكار مى كنند...)).
ما زمانى در كتاب ((هيرودوت)) يا ((بلين)) مى خوانيم كه روحى در ضمن احضار ارواح خبر مى دهد از پستان مادرى در ناحيه چپ بدن او كه بچه اش از آن نيز استفاده مى كند و ما او را مسخره كرده, به او مى خنديم و لكن بعد از تحقيق صحت اين خبر از طريق يك روح مجرد در جلسه منعقده از طرف روح شناسان در فرانسه در تاريخ 25 يونيو سال 1827م به اثبات مى رسد; ديگر شكى در مسائل احضار ارواح باقى نمى ماند و نظير اين حوادث روحى در حوالى سال 1840م به مرات و كرات ميان علما و دانشمندان بزرگ غربى رخ مى دهد كه نمى توان همه آن ها را در اينجا نام برد و خوانندگان عزيز به مطالعه مفصل آنها در ((دائره المعارف محمدفريد وجدى)), ج4, ص397 - 398 - 399 مراجعه كنند.
تا آنجا كه يكى از دانشمندان مشهور كشور آلمان در سال 1840م بيماران سخت خود را از طريق احضار ارواح معالجه مى نمود...
حال, ماديون و ماركسيست ها اعمال حيرت انگيز مربوط به ارواح را چگونه توجيه و تبيين مى نمايند؟
آيا راهى جز قبول وجود روحى و نفسى مجرد از ماده وجود دارد؟
راستى اينگونه جريانات واقعى منتسب به ارواح را چگونه بايد توجيه نمود:
1. با همه مراقبت هائى از قبيل به كار بردن نيروى برق و بسته بودن درب اتاق براى جلوگيرى از خدعه و نيرنگ در حال احضار ارواح, روح افراد مورد نظر با قالب هاى مثالى تجلى كرده به طورى كه حضار هيكل او را ديده با او صحبت كرده اند.
2. ارواح از اموريكه هنوز تحقق نيافته خبر مى دهد و حضار گفته هاى آنها را مطابق و صحيح مى يافتند.
3. بدن هاى حضار كه اجسام سنگين وزن اند, بدون اينكه واسطه اى مادى در جريان امر دخالت داشته باشد از جائى به جاى ديگر منتقل شده و يا در فضا معلق مى ماند.
4. ارواح, پيام ها و يا خواسته هاى خود را روى كاغذها و لوح هائى كه كاملا لاك و مهر شده بود بدون وسائل مادى مى نوشتند.
5. امراض برخى از افراد مريض وسيله ارواح, تشخيص و گاهى نسخه هاى لازم وسيله آنها براى بهبود مرضى نوشته مى شد.
6. ارواح با زبانهاى مادرى خود با حضار تكلم مى كردند و مطالبى را با غير زبان مادرى روى صفحه مى نوشتند.
7. حل مشكل ترين مسائل رياضى و فلسفى و غير آنها توسط ارواح بدون آنكه واسطه اى با برخى از حضار قادر بر حل آن ها باشند.
8. اثر دست و پاى روح تجسم يافته در ميان پارافين كه قبلا تهيه شده بود مشاهده مى گرديد.
9. با اينكه مديوم در يك حالت شبيه به اغما روى زمين مى افتاد; ناگهان حضار مشاهده مى كردند كه جسم او در فضا بدون اينكه به جائى تكيه داشته باشد معلق است(8).
دكتر ((لومبرزوا)) مطالبى از تجربيات و آزمايش هاى روحى در روزنامه ((ريوستاد تياليا)) بدين شرح نوشت:
در جلسه اى كه به دستيارى رابط روحى موسوم به ((اوزاپيا)) يك روح را براى مكالمه حاضر كرده بودم موقعى كه روح مشغول جابه جا كردن جسم خيلى وزين بود ((اوزاپيا)) با حالتى وحشت زده رو به من كرد و گفت: 
((چرا وقت خود را براى مشاهده اين كارهاى جزئى تلف مى سازى؟, اگر مايلى مى توانيم روح مادر متوفيه تو را حاضر نمائيم مشروط بر آنكه كاملا توجه داشته باشى و به آن فكر كنى, من پيشنهادش را قبول كردم و پس از نيم ساعت تفكر و تامل درباره مادرم, ميزگرد تكان خورد و متواليا به حركت افتاد و روح مادرم حاضر و براى انجام ملاقات تمايل و رضايت نشان داده ناگهان نور قرمز تيره رنگى تابش كرد و از لابلاى پرده اى, هيكل زنى به شكل مادرم با قدى خميده ظاهر شد كه شالى به دور خود پيچيده بود و براى رسيدن به جانب من دور ميز حركت كرد و آهسته كلماتى گفت كه چون گوشم كمى سنگين بود نفهميدم, در آن حال با هيجان و تاثر از مادرم خواهش كردم كلام خود را بلندتر گويد: او گفت: پسرم! سپس شال را به كنار زد و مرا بوسيد!))(9).

1. دائره المعارف قرن بيستم: تاليف محمدفريد وجدى, ص388.
2. مدرك قبل: ص388.
3. مدرك قبل.
4. مدرك قبل: ص393.
5. مدرك قبل: ص394.
6. مدرك قبل: ص395.
7. مدرك قبل: ص395.
8. على اطلال المذهب المادى: تاليف محمد فريد وجدى, ج2, ص70 - عالم پس از مرگ: ص79 - 80 - 81, تاليف روح شناس فرانسوى لئون دنى, ترجمه محمد بصيرى, ناشر: موسسه مطبوعاتى عطائى.
9. عالم پس از مرگ: ص81.

 

منبع : ماهنامه مکتب اسلام شماره 7  مهر  1380